ДОБРЕ ДОШЛИ В ОНЛАЙН МАГАЗИНА НА

 

Предлагаме ви добри отстъпки при поръчка на големи количества! Пишете ни!

Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • BGN
Език
Меню
Профил
Език
 • Смазочно охлаждащи течности +
 • Спрей миещи машини +
 • Ултразвукови машини +
 • Филтриращи системи +
 • Филтърна хартия +
 • Абсорбиращи продукти +
 • Специални продукти +
 • Инструменти +
 • Индустриална грижа за кожата +
 • Антикорозионни продукти +

Условия за ползване

          на интернет-магазин  www.goilexpert-online.com


Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Джи Ойл Експерт” ЕООД от една страна, и Потребителите на интернет страници, стоки и услуги, намиращи се на домейн www.goilexpert-online.com (наричани по-долу Потребители), от друга.

 

„Джи Ойл Експерт” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 175050331, със седалище и адрес на управление: гр. Нови Искър, п.к. 1280, ул.Теменуга 31, имейл адрес: office@goilexpert.com, телефон: +359884742727.

 

„Джи Ойл Експерт” ЕООД е регистрирано като администратор на лични данни. 

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта www.goilexpert-online.com (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на www.goilexpert-online.com всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

 

Настоящият документ съдържа информация за дейността на „Джи Ойл Експерт” ЕООД и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от „Джи Ойл Експерт” ЕООД, като уреждат отношенията между нас и всеки един от регистрираните ни потребители.

 

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за регистрация на всеки Потребител и за сключването на договора между него и „Джи Ойл Експерт” ЕООД. С натискане на виртуален бутон "Регистрация" се счита, че сте запознати с Общите условия и се задължавате да ги спазвате.

 

Чл. 1 Услугите и стоките, предоставяна от „Джи Ойл Експерт” ЕООД на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

 

Чл. 2 „goilexpert-online.com” e електронен магазин, достъпен на сайта www.goilexpert-online.com, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от „Джи Ойл Експерт” ЕООД стоки.

 

Чл. 3 (1) „Джи Ойл Експерт” ЕООД идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на www.goilexpert-online.com  и на IP адреса на Потребителя.

 

(2) „Джи Ойл Експерт” ЕООД има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях регистрация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от „Джи Ойл Експерт” ЕООД.

 

Чл. 4 (1) „Джи Ойл Експерт” ЕООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

 

(2) В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, „Джи Ойл Експерт” ЕООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

 

(3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за „Джи Ойл Експерт” ЕООД възникне задължение да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

 

Чл. 5 (1) „Джи Ойл Експерт” ЕООД събира и използва информацията по чл. 5 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени). Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „Джи Ойл Експерт” ЕООД.

 

(2) С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на настоящия договор и директния макретинг.

 

Чл. 6 (1) За сключване на договор с „Джи Ойл Експерт” ЕООД, Потребителят е длъжен предварително да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „Джи Ойл Експерт” ЕООД www.goilexpert-online.com, да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен.

 

(2) Чрез натискане на виртуалния бутон "Регистрация", имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра използван от „Джи Ойл Експерт” ЕООД, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. „Джи Ойл Експерт” ЕООД може да съхранява в лог-файлове на сървъра, на който е предоставен хостинга на сайта www.goilexpert-online.com, IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на „Джи Ойл Експерт” ЕООД по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

 

(3) При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „Джи Ойл Експерт” ЕООД данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни „Джи Ойл Експерт” ЕООД има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.

 

Чл. 7 (1) При регистрацията си Потребителят посочва/получава уникално потребителско име и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта на „Джи Ойл Експерт” ЕООД  www.goilexpert-online.com.

 

(2) Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на електронния магазин на „Джи Ойл Експерт” ЕООД.

 

(3) Регистриращият в качеството си на представител на юридическо лице се е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респективно наименованието на юридическото лице, което представлява. С приемането на Общите условия той/тя гарантира и потвърждава, че има договорни отношения с регистрираната от него фирма-потребител. При въвеждането на некоректна или подвеждаща информация страната се лишава от правото на достъп до услугите на уебсайта на „Джи Ойл Експерт” ЕООД.

 

(4) Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно „Джи Ойл Експерт” ЕООД в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Потребителят носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него/нея или от трето лице чрез използване на паролата му.

 

Чл. 8 (1) Потребителят има право на достъп в режим on-line до стоките/услугите, предоставяни чрез сайта на „Джи Ойл Експерт” ЕООД, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от „Джи Ойл Експерт” ЕООД. За да може да ползва стоките/услугите, Потребителят следва да въведе потребителското си име и парола.

 

(2) Потребителя има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията.

 

Чл. 9 (1) Потребителите използват интерфейса на уебсайта на „Джи Ойл Експерт” ЕООД, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от „Джи Ойл Експерт” ЕООД стоки/услуги в електронния магазин.

 

(2) Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Потребителя чрез уебсайта на „Джи Ойл Експерт” ЕООД.

 

Чл. 10 (1) За да заяви поръчка, Потребителят е необходимо се регистрира съобразно реда и условията, описани в настоящите общи условия, както и да влезе в системата посредством идентифициране с потребителското си име и парола.

 

(2) След избиране на една или повече стоки, предлагани на уебсайта на „Джи Ойл Експерт” ЕООД, Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки за покупка („кошница”, „количка”).

 

(3) Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на електронния магазин.

 

(4) При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

 

Чл. 11 (1) Цените на продуктите, предлагани в онлайн магазина, са тези, посочени на уебсайта на „Джи Ойл Експерт” ЕООД към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

 

(2) Цените на продуктите са посочени във валутата, посочена на уебсайта на „Джи Ойл Експерт” ЕООД, и включват ДДС. Продуктите се фактурират изключително и само във валутата, посочена на уебсайта на „Джи Ойл Експерт” ЕООД.

 

(3) Фактури се издават само на името на лицето, което е направило поръчката.

 

Чл. 12 „Джи Ойл Експерт” ЕООД си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите в онлайн магазина продукти, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

 

Чл. 13 (1) „Джи Ойл Експерт” ЕООД може да предоставя отстъпки за продуктите, предлагани в онлайн магазина, съгласно българското законодателство и правила, определени от „Джи Ойл Експерт” ЕООД. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

 

(2) Различните видове отстъпки могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.

 

Чл. 14 Когато Потребителят връща продукт с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху продукта, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

 

Чл. 15 (1) Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На www.goilexpert-online.com е възможно плащане с наложен платеж само на територията на България, и по банков път.

 

(2) Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката.

 

Чл. 16 Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

 

Чл. 17 „Джи Ойл Експерт” ЕООД не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, извън зависещите от „Джи Ойл Експерт” ЕООД причини.

 

Чл. 18 (1) Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриер до посочен от Потребителя адрес за доставка. Доставката е за сметка на Потребителя, освен в посочените на сайта на онлайн магазина случаи на доставка над определената на сайта сума и територия.

 

(2) Преди изпращане на поръчаната стока, „Джи Ойл Експерт” ЕООД има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

 

(3) „Джи Ойл Експерт” ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

 

Чл. 19 Доставката се извършва в сроковете, описани под всяка опция за доставка в интерфейсния модул за поръчка. При извънредни обстоятелства „Джи Ойл Експерт” ЕООД си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя.

 

Чл. 20 (1) Поръчаните стоки се доставят срещу подпис, като по-големите пратки (по преценка на куриера) се доставят до входа на сградата.

 

(2) Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно куриера при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.

 

Чл. 21 (1) При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва:

а) за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязва името на лицето, получило пратката;

б) за домашен адрес – на член на домакинството, като се отбелязва името на лицето, получило пратката.

 

(2) При невъзможност за връчване на пратката, настъпила не по вина на „Джи Ойл Експерт” ЕООД  или куриера, лицето, извършващо доставката, се обажда на посочения от Потребителя телефон за контакт, за да бъде уточнено от кой офис на куриера Потребителят може да получи доставката.

 

(3) При невъзможност да се установи контакт с Потребителя, договорът за продажба от разстояние автоматично се разваля, като „Джи Ойл Експерт” ЕООД се освобождава от задължението си за доставка на поръчаните стоки.

 

Чл. 22 „Джи Ойл Експерт” ЕООД си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.

 

Чл. 23 (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице.

 

(2) За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми писмено „Джи Ойл Експерт” ЕООД за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.

 

(3) Потребителят е длъжен да върне стоките във вида и в оригиналната опаковка, в която ги е приел за своя сметка, като ги предаде на „Джи Ойл Експерт” ЕООД или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.

 

(4) В случай, че Потребителят не изпълни задължението си по предходната алинея, без да уведоми „Джи Ойл Експерт” ЕООД за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

 

(5) „Джи Ойл Експерт” ЕООД запазва правото си да откаже приемането на върната стока, която е видимо употребявана, със същите технически характеристики, вид и форма, но поставена в оригиналната опаковка на доставена нова стока.

 

Чл. 24 (1) Потребителят няма право да се откаже от договора в следните случаи: продукти, направени съгласно индивидуални спецификации или явно персонализирани; продукти, които могат да влошават качеството си или продукти с кратък срок на годност; продукти, които не могат да бъдат върнати поради причини, свързани със защита на здравето или хигиената, и които са разпечатани след доставка; запечатани звуко- и видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставка.

 

(2) В случай, че при получаване на върнатите стоки бъде установено, че същите са с разпечатана фабрична опаковка (когато се касае за продукти, които не могат да бъдат върнати поради причини, свързани със защита на здравето или хигиената и за запечатани звуко- и видеозаписи или запечатан компютърен софтуер), „Джи Ойл Експерт” ЕООД няма да има задължение да възстанови на Потребителя заплатената цена.

 

Чл. 25 „Джи Ойл Експерт” ЕООД възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки по посочена от Потребителя банкова сметка или по друг подходящ начин при изразено желание за това от Потребителя в срок от 14 дни от получаване на върнатите стоки.

 

Чл. 26 В случай, че Потребителят открие явно несъответствие на стоката с договора за продажба, той разполага с пълните права за предявяване на рекламация съобразно разпоредбите на Закона за защита на потребителите.

 

Чл. 27 „Джи Ойл Експерт” ЕООД има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните стоки/услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

 

Чл. 28 (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „Джи Ойл Експерт” ЕООД (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „Джи Ойл Експерт” ЕООД или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „Джи Ойл Експерт” ЕООД, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

 

(2) Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се използва, копира или възпроизвежда информация, представляваща обект на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или другите носители на права на интелектуална собственост и в случай че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел.

 

(3) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „Джи Ойл Експерт” ЕООД, Потребителя дължи на „Джи Ойл Експерт” ЕООД неустойка в размер на 10 000 (десет хиляди) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава „Джи Ойл Експерт” ЕООД от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката, когато такива са претърпени.

 

(4) Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до предлагани от „Джи Ойл Експерт” ЕООД стоки/услуги: да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно „Джи Ойл Експерт” ЕООД за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на „Джи Ойл Експерт” ЕООД и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

 

(5) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „Джи Ойл Експерт” ЕООД.

 

Чл. 29 (1) „Джи Ойл Експерт” ЕООД се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

 

(2) „Джи Ойл Експерт” ЕООД има правото да деактивира или заличи потребителското име и паролата за достъп до потребителския профил на Потребителя, в случай че последният наруши право на интелектуална собственост на „Джи Ойл Експерт” ЕООД върху съдържащите се на уебсайта му елементи - обекти на интелектуална собственост.

 

(3) „Джи Ойл Експерт” ЕООД си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги след отправяне предизвестие в потребителския профил на Потребителя. „Джи Ойл Експерт” ЕООД има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

 

Чл. 30 (1) Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „Джи Ойл Експерт” ЕООД или прекратяване поддържането на уебсайта му.

 

(2) Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните от „Джи Ойл Експерт” ЕООД услуги.

 

(3). При прекратяване на договора „Джи Ойл Експерт” ЕООД дезактивира потребителския профил на Потребителя и заличава паролата за достъп до него.

 

Чл. 31 Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

 

Чл. 32 Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

 

Чл. 33 Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

 

Чл. 34 (1) „Джи Ойл Експерт” ЕООД се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

 

(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „Джи Ойл Експерт” ЕООД в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.

 

(3) В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

 

Чл. 35 По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.